Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Organ odpowiedzialny
Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres email czy adres pocztowy. 

Nivea Polska sp. z o.o. nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia próbek lub broszur, uczestnictwa w programie Moja NIVEA, czy też prośby o udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 


Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku. Cele w jakich przetwarzamy zebrane przez nas dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania lub zareagowanie na wyrażone obawy, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki towarów, dystrybucji materiałów reklamowych lub obsługę konkursów. Nivea Polska sp. z o.o. wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o nasze instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej. Nivea Polska sp. z o.o. gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

Newsletter NIVEA

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 oraz podmioty z grupy Beiersdorf AG w celach promocyjno-marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.”.*

    *Wzór zgody
     
Jeżeli użytkownik zarejestrował się do newslettera NIVEA i złożył oświadczenie zgody według podanego w polu powyżej wzoru, udostępnione dane będziemy wykorzystywać w następujący sposób:

Newsletter NIVEA zawiera wiadomości, oferty oraz inne informacje na temat NIVEA oraz innych marek spółki Beiersdorf. Newsletter NIVEA zawiera zindywidualizowane reklamy naszych produktów i usług albo propozycje uczestnictwa w kampaniach, takich jak konkursy albo testy produktów.

Zapisując się do newslettera NIVEA, użytkownik wyraża zgodę. abyśmy na potrzeby stworzenia spersonalizowanego zbioru wiadomości, ofert i innych informacji publikowanych w newsletterze NIVEA oraz w celu dostarczenia ich do użytkownika, przeanalizowali jego wzory zakupowe i schematy kliknięć w naszych witrynach, gdyż dzięki temu stworzymy newsletter doskonale dopasowany do indywidualnych wymogów i zainteresowań. Dane użytkownika będą również zapisywane i wykorzystywane do działań promocyjnych. W tym celu skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać newslettera NIVEA, może w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera i anulować subskrypcję. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze obecne w każdym newsletterze. Uruchomiony zostanie proces anulowania subskrypcji, alternatywnie można nam przesłać unieważnienie zgody na otrzymywanie newslettera (powiadomienie o rezygnacji) za pomocą poczty elektronicznej.

a. MOJA NIVEA (program lojalnościowy dla klienta)  

„Akceptuję regulamin klubu.*
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.).*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 oraz podmioty z grupy Beiersdorf AG w celach promocyjno-marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.*

    *Wzór zgody
     
Jeżeli użytkownik pragnie uczestniczyć w programie lojalnościowym MOJA NIVEA i wyraził zgodę według podanego w polu powyżej wzoru, udostępnione dane wykorzystamy w następujący sposób:

Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie swoich danych do celów badania rynku oraz działań promocyjnych. Będziemy wysyłać zindywidualizowane reklamy naszych produktów lub usług oraz zapraszać do wzięcia udziału w kampaniach, takich jak konkursy czy badania produktów. W tym celu skontaktujemy się z użytkownikiem w sposób określony podczas wyrażania zgody na przesyłanie informacji, na przykład za pomocą poczty elektronicznej, o ile użytkownik podał nam swój adres e-mail. Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Jeżeli użytkownik postanowi zrezygnować z usługi MOJA NIVEA, może w dowolnym czasie anulować subskrypcję. Aby to zrobić, należy zalogować się do konta klienta i wyrejestrować się albo przesłać nam unieważnienie zgody na uczestnictwo w Klubie MOJA NIVEA (powiadomienie o rezygnacji) za pomocą poczty elektronicznej.

2. Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

Jeżeli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych (rejestrując się do newslettera NIVEA lub uczestnicząc w programie MOJA NIVEA), będziemy wykorzystywać te dane osobowe w takim celu, aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie unieważnić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu, przez co rozumie się możliwość usunięcia przez Usługodawcę indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie wyłącznie w przypadkach oraz trybie powyżej wskazanym, tj. w przypadku faktycznej rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu/Aplikacji/Usług Dodatkowych. Postanowienia niniejszego punktu w żaden sposób nie ograniczają, ani nie wyłączają możliwości samodzielnego wyrejestrowania się przez Użytkownika, ani nie wyłączają uprawnień Użytkownika do ponownego założenia Konta. 

Możliwość wyrejestrowania Użytkowania powstaje na skutek trwałego zaprzestania korzystania z Aplikacji/Usług Dodatkowych dostępnych po uprzedniej rejestracji w Serwisie, przy czym poprzez trwałe zaprzestanie korzystania rozumie się brak podejmowania aktywności polegających na korzystaniu z Serwisu/Aplikacji/Usług Dodatkowych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Usługodawca celem dochowania należytej staranności poinformuje Użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o możliwości usunięcia konta oraz wyznaczy mu dodatkowy 14–dniowy termin na podjęcie aktywności, w rozumieniu powyżej wskazanym. W przypadku wyrejestrowania Użytkowania z Serwisu Usługodawca dokona usunięcia Konta, w tym wszystkich danych zapisanych za pomocą Konta.

W przypadku Uczestników, który założyli Konto po dniu 30.01.2018 r. (dzień ogłoszenia niniejszego uregulowania) uprzednie poinformowanie Uczestników o możliwości usunięcia Konta, nie będzie wymagane.

3. Ograniczenie przekazywania danych

Podczas przetwarzania zamówienia może zaistnieć konieczność, aby spółka NIVEA Polska Sp.z o.o. przekazała dane użytkownika do innych spółek stowarzyszonych w Grupie Beiersdorf lub do zewnętrznego podwykonawcy, dotyczy to również krajów europejskich spoza UE (proszę pamiętać, że zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych udostępnienie danych osobowych do państwa trzeciego /spoza EOG/ jest możliwe o ile to Państwo trzecie zapewnia ochronę zgodną ze standardami polskimi/europejskimi, nadto  przekazanie danych do państwa trzeciego jest dopuszczalne również wówczas, gdy została zawarta umowa pomiędzy administratorem danych i osobą, której dane dotyczą, a przekazanie danych: a) bądź jest niezbędne do wykonania tej umowy, b) bądź jest podejmowane na życzenie osoby, której dane dotyczą), które działają wyłącznie w naszym imieniu. Tacy podwykonawcy mogą zostać przykładowo zatrudnieni do przesyłania próbek produktów, dystrybucji materiałów promocyjnych lub organizowania konkursów. Spółka Beiersdorf wymaga, aby wszystkie spółki stowarzyszone w Grupie Beiersdorf oraz jej zewnętrzni podwykonawcy przechowywali dane osobowe użytkowników zgodnie z ustalonymi wytycznymi oraz z poszanowaniem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, a także wymogów ustawowych odnośnie przetwarzania danych zamówienia.


W żadnym razie nie przekażemy takich danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę, ani nie sprzedamy i nie udostępnimy takich danych. Bez względu na powyższe zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych użytkownika, jeżeli zostaniemy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli zażądają od nas tego legalnie działające instytucje bądź organy ścigania.

4. Informacje zapisywane automatycznie podczas odwiedzania naszych witryn/używania plików cookie
W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe jednostki danych zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera.

a. PLIKI COOKIE
Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Pliki cookie to małe jednostki danych przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera, są one niezbędne do nawigacji po naszej witrynie. Plików cookie używamy, aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny oraz by usprawnić nawigację. Pliki cookie pomagają na przykład ustalić, czy dana strona w naszej witrynie została już wyświetlona. Pliki cookie informują nas również o tym, czy dany użytkownik już nas odwiedził, czy też jest nowym odwiedzającym. Pliki cookie, których używamy, nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych ani gromadzenia innych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby. Jeżeli użytkownik nie chce używać plików cookie, powinien skonfigurować przeglądarkę internetową, aby wymazywała wszystkie pliki cookie z twardego dysku komputera, blokowała wszystkie pliki cookie albo zawsze ostrzegała o zapisaniu pliku cookie.

b. Pliki cookie używane do wyświetlania dopasowanych reklam internetowych


Zastrzegamy sobie ponadto prawo do wykorzystywania uzyskanych dzięki plikom cookie danych, za pomocą których będziemy analizować wzory użytkowania osób odwiedzających nasze witryny, aby wyświetlać im w naszych witrynach reklamy pewnych produktów. Wierzymy, że użytkownik na tym korzysta, ponieważ wyświetlamy reklamy lub treści, które według indywidualnego wzoru użytkowania są najbardziej dopasowane do zainteresowań danej osoby, dzięki czemu trafiają do niej mniej losowo wybierane reklamy oraz mniej treści, które jej nie interesują.

c. Używane przez nas pliki cookie

(1) Google Analytics

W witrynie obsługiwane jest narzędzie Google Analytics, usługa analizy sieciowej oferowana przez spółkę Google Inc. („Google”). W usłudze Google Analytics wykorzystywany jest specjalny rodzaj plików cookie, a mianowicie plik tekstowy przechowywany na komputerze i pozwalający przeanalizować sposób korzystania z witryny. Generowane w tym pliku cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Pragniemy nadmienić, że usługa Google Analytics działająca w tej witrynie została poszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, który nadaje anonimowość rejestrowanym adresom IP (jest to tak zwane maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresów IP w tej witrynie, adres IP użytkownika jest przez Google skracany do terytorium UE oraz państw będących stroną traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA tylko w wyjątkowych wypadkach, a następnie jest tam skracany.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu, aby przeanalizować sposoby korzystania z witryny. Pozwala to tworzyć raporty aktywności w witrynie oraz oferować administratorowi usługi dodatkowe związane z użytkowaniem witryny oraz Internetu. Adres IP jest przesyłany do usługi Google Analytics za pomocą przeglądarki i nie jest przez Google konsolidowany z innymi danymi. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie nr 5 c) powyżej. Użytkownik może ponadto uniemożliwić Google rejestrowanie danych o użytkowaniu witryny, które są generowane w plikach cookie (w tym na temat adresu IP), a także zapobiec przetwarzaniu tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod łączem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajduje się pod łączami http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords
W witrynie obsługiwane jest narzędzie Google AdWords, usługa analizy oraz śledzenia konwersji Google, która jest częścią Google AdWords. Oto jak działa ta usługa: Gdy kliknięta zostaje reklama wyświetlona przez Google, usługa Google AdWords zachowuje na twardym dysku komputera plik cookie do śledzenia konwersji („plik cookie konwersji”). Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie pozwalają na identyfikację danej osoby. Jeżeli użytkownik odwiedza daną stronę w naszej witrynie, my i Google potrafimy sprawdzić, czy kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk dla klientów usługi AdWords, którzy korzystają z funkcji śledzenia konwersji. Dzięki tym statystykom poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę wyświetloną przez Google i uzyskali dostęp do strony z tagiem śledzenia konwersji.

Ponadto używamy usługi Google Analytics do statystycznej analizy danych pochodzących z usługi AdWords oraz z plików cookie typu „DoubleClick”. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, powinien wyłączyć usługę za pomocą menedżera preferencji reklamowych Ad Preferences Manager (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).

Korzystając z funkcji remarketingu Google, docieramy do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę. Możemy przykładowo zaprezentować reklamę grupom docelowym, które wykazały już zainteresowanie naszymi produktami lub usługami. Ponadto na podstawie aktywności użytkownika w witrynach sieci reklamowej Google („sieć wyświetleń”) na przestrzeni 30 dni oraz z pomocą wyszukiwarki kontekstowej, usługa AdWords pozwala ustalić wspólne zainteresowania oraz cechy użytkowników naszej witryny. Dzięki pozyskanym informacjom, w usłudze AdWords wyszukiwani są nowi potencjalni klienci do celów marketingowych, którzy pod względem zainteresowań oraz cech charakterystycznych przypominają użytkowników naszej witryny. Docelowe i ukierunkowane na grupę działania remarketingu realizowane są dzięki łączonemu użytkowaniu plików cookie, takich jak pliki cookie Google Analytics i Google DoubleClick. 

Więcej informacji na temat warunków i postanowień użytkowania oraz ochrony danych osobowych w odniesieniu do usługi Google AdWords znajduje się tutaj: http://www.google.pl/policies/technologies/ads/.

(3) Funkcja Google DoubleClick

W witrynach internetowych używamy funkcji Google DoubleClick, która pomaga ocenić sposób korzystania z witryny oraz pozwala nam, Google oraz innym współpracującym z Double-Click reklamodawcom dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy. W tym celu na dysku twardym komputera instalowany jest plik cookie. Za pomocą takich plików cookie przeglądarce przypisywany jest anonimowy numer identyfikacyjny, a także pobierane są dane dotyczące reklamy oraz jej wyświetleń. Generowane za pomocą plików cookie dane na temat korzystania przez użytkownika z witryn są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na podstawie zgromadzonych danych, do przeglądarki użytkownika przypisywane są kategorie zainteresowań. Kategorie te służą do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami.

Poza zmianą ustawień przeglądarki istnieje też możliwość stałego wyłączenia pliku cookie DoubleClick za pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki wtyczce ustawienia dezaktywacji w przeglądarce są zachowywane nawet w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki, która umożliwia stałą dezaktywację, można pobrać tutaj.

Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie pliku cookie DoubleClick, a co za tym idzie na gromadzenie, zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkowania w opisany powyżej sposób i w określonym celu. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych po zakończeniu sesji przeglądarki i udostępnianie ich podczas ponownych odwiedzin witryn. Użytkownik ma prawo unieważnić zgodę ze skutkiem na przyszłość, usuwając plik cookie DoubleClick oraz na stałe go dezaktywując.

5. Wtyczki społecznościowe/integracja za pomocą usługi Shariff


Z naszą witryną zintegrowane są wtyczki serwisów społecznościowych („wtyczki”), w tym przyciski „Udostępnij” albo „Udostępnij znajomym” serwisu Facebook. Witryną facebook.com administruje spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Polską witryną facebook.pl zarządza spółka Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zazwyczaj oznaczone logiem Facebook. Poza rozszerzeniem do Facebooka używamy także wtyczki „Google+” (Operator: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone), „Twitter” (Operator: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) oraz „Pinterest” (Operator: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone).

Ze względu na ochronę danych osobowych świadomie nie używamy w naszych witrynach bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych. Zamiast tego zastosowaliśmy rozwiązanie o nazwie „Shariff”. Dzięki usłudze Shariff sami możemy ustalić, czy i kiedy dane użytkownika są przesyłane do operatora danej sieci społecznościowej. Tym sposobem podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn żadne dane nie są zasadniczo automatycznie przesyłane do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Dopiero gdy użytkownik sam kliknie dany przycisk, przeglądarka sieciowa ustanowi połączenie z określonymi serwerami serwisu społecznościowego, tj. klikając dany przycisk (np. „Przekaż dalej”, „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym”), użytkownik wyraża zgodę, aby przeglądarka sieciowa nawiązała połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego i przesyłała dane użytkowania do danego operatora serwisu społecznościowego.

Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych gromadzonych w serwisach społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i dalszego przetwarzania danych przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz dowiedzieć się o swoich prawach i ustawieniach umożliwiających ochronę sfery prywatnej, należy zapoznać się z postanowieniami polityki ochrony danych osobowych obowiązującymi w poszczególnych serwisach społecznościowych – w wypadku serwisu Facebook informacje te znajdują się pod adresami http://www.facebook.com/about/privacy/ oraz http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Szczegółowe dane na temat wykorzystywania danych w serwisach „Google+” lub „Twitter” dostępne są pod łączem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ lub http://twitter.com/privacy, a w serwisie Pinterest pod łączem http://about.pinterest.com/privacy/.

6. Logowanie do serwisów społecznościowych


Rejestrując konto klienta NIVEA lub logując się do niego, użytkownik może jednocześnie uwierzytelnić się, a następnie zarejestrować w jednym z niżej wymienionych serwisów społecznościowych lub zalogować się do istniejącego tam konta: Facebook, Twitter lub Google+.

W tym celu na stronie rejestracji lub logowania można znaleźć odpowiednie symbole poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych zintegrowanych z naszą witryną. Przed ustanowieniem połączenia z operatorem, użytkownik musi wyraźnie oświadczyć, że zgadza się na niżej opisaną formę przetwarzania i przesyłu danych:

po kliknięciu danego symbolu otwierane jest nowe okno (aplikacja), w którym należy zalogować się z użyciem danych logowania do serwisu społecznościowego. Po pomyślnym zalogowaniu serwis społecznościowy informuje użytkownika, które dane (nazwa i adres e-mail) przesyłane są do nas w celu uwierzytelnienia procesu rejestracji lub logowania. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na przesłanie takich danych, pola wymagane do rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Dane wymagane przez nas do rejestracji lub zalogowania to (i) nazwa użytkownika oraz (ii) adres e-mail.

Dopiero po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody na wykorzystywanie przesłanych i wymaganych danych, dane te będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w celach opisanych w punkcie nr 2. Podczas procesu uwierzytelnienia nie jest ustanawiane żadne połączenie pomiędzy założonym u nas kontem klienta NIVEA a kontem w danym serwisie społecznościowym.

Aby przeprowadzić proces uwierzytelnienia w celu rejestracji i logowania, adres IP użytkownika przesyłany jest do właściwego operatora serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia i dalszego przetwarzania danych przez danego operatora serwisu społecznościowego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy przeczytać politykę prywatności danych osobowych właściwego operatora.

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie Google+ – http://www.google.com/policies/privacy/

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie Twitter – https://twitter.com/privacy?lang=pl

7. Kontakt, wniosek o udostępnienie, unieważnienie, blokowanie, usuwanie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie i bez ponoszenia w przyszłości żadnych opłat wycofać zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części , zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przechowujemy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Można przykładowo napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres nivea@beiersdorf.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

8. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

9. Uaktualnianie i modyfikacja

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, nie informując o tym wcześniej użytkownika. Przed skorzystaniem z naszej witryny należy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony. Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: październik 2015 roku.