Ogólne warunki i postanowienia handlowe spółki Beiersdorf AG

1) Postanowienia ogólne

Poniższe Warunki i postanowienia, w wersji obowiązującej w dniu zamówienia, odnoszą się wyłącznie do zamówień złożonych w spółce Beiersdorf AG (dalej zwanej „Beiersdorf”) za pośrednictwem witryny internetowej www.nivea.de. Spółka Beiersdorf nie uznaje żadnych Warunków i postanowień klienta. W wypadku dowolnych pytań lub zażaleń dotyczących niniejszych Warunków i postanowień lub związanych z nimi umów, prosimy o kontakt:

za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.nivea.de/contact; albo

dzwoniąc pod numer telefonu: +49 (0) 40 55 40 33 40 (opłata jak za połączenie stacjonarne)

2) Nadanie mocy umowie

Użytkownik może wybierać towary i kupony spośród palety produktów oferowanych w sklepie internetowym NIVEA, a następnie dodać je do koszyka, naciskając przycisk „Umieść w koszyku”. Realizując zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”, użytkownik składa wiążącą ofertę zakupu towarów i/lub bonów umieszczonych w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia można w dowolnym momencie zmienić i sprawdzić dane. Modyfikacje można wprowadzić na ekranie podglądu zamówienia na ostatnim etapie zamawiania za pomocą przycisku „Edycja”, a następnie zapisać na potrzeby składania zamówienia.

Po otrzymaniu zamówienia automatycznie przesyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru zamówienia i wymienionymi szczegółami tego zamówienia. Takie potwierdzenie odbioru zamówienia nie oznacza akceptacji oferty, jest jedynie informacją, że zamówienie do nas dotarło.

Umowa sprzedaży wchodzi w życie w chwili przesłania potwierdzenia wysyłki w osobnej wiadomości e-mail (a w wypadku zamówienia bonu poprzez wysłanie go w wiadomości e-mail). Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych towarów albo bonu i/lub zrealizować dostawy w odpowiednim terminie z przyczyn od nas niezależnych (na przykład w sytuacji gdy nasi dostawcy nie wywiązali się ze zobowiązań umownych względem nas), nie będziemy zobowiązani wysyłać towaru i możemy w związku z tym odmówić przyjęcia zamówienia. Oznacza to, że w takim przypadku umowa nie wejdzie w życie. Bezzwłocznie poinformujemy użytkownika o sytuacji, w której umowa nie wchodzi w życie, a także o niedostarczeniu towaru, a w odpowiednich przypadkach zwrócimy wpłacone już kwoty.

Jeżeli pomimo uważnej weryfikacji dane dotyczące towarów (np. cena itp.) w sklepie internetowym są w dowolnym momencie niedokładne, to wysyłając towary z podaniem poprawnych danych, nie akceptujemy oferty, ale składamy nową ofertę, którą użytkownik może zaakceptować lub nie.

Brzmienie tej umowy jest zastrzeżone. Umowę sporządzono w języku niemieckim. Jeżeli podczas składania zamówienia użytkownik jest zarejestrowany jako klient lub jeżeli zalogował się jako zarejestrowany klient, przed złożeniem zamówienia może przeczytać umowę w profilu klienta pod adresem www.nivea.de. Dane zamówienia, informacje na temat unieważnienia, faktura oraz nasze Warunki i postanowienia są przesyłane do użytkownika wraz z potwierdzeniem wysyłki. Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznać się z naszymi Warunkami i postanowieniami, odwiedzając witrynę www.nivea.de.

3) Produkty spersonalizowane

Użytkownik może nabyć spersonalizowane produkty z naszego sklepu internetowego. Składając spersonalizowane zamówienie, użytkownik oświadcza, że realizacja zamówienia nie narusza jakichkolwiek praw stron trzecich ani obowiązujących przepisów ustawowych związanych z nielegalnymi treściami, w tym o charakterze pornograficznym. Ponadto w przypadkach takiego naruszenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy zrealizowania spersonalizowanego zamówienia. Składając zamówienie, użytkownik oświadcza ponadto, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami do zawartości indywidualnych projektów. W związku z powyższym ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość i zgodność z prawem indywidualnie stworzonych projektów „zdjęć i scenariuszy” przesyłanych w ramach takich zamówień. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sytuacje, w których podczas realizacji zamówienia naruszono dowolne prawa stron trzecich albo przepisy ustawowe, o ile wynikło to z nieprzestrzegania niniejszych Ogólnych warunków i postanowień handlowych. Tym samym użytkownik zwalnia nas i naszych podwykonawców z wszelkich roszczeń wnoszonych przez strony trzecie.

4) Strony umowy

Umowa zostaje zawarta ze spółką Beiersdorf AG.

Beiersdorf AG
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 55 40 33 40 (opłata jak za połączenie stacjonarne)

Rejestr Handlowy Sądu w Hamburgu, HRB (Rejestr Handlowy, Wydział Spółek Handlowych), Wpis numer 1787
Numer VAT: DE 118 513 961

Autoryzowani przedstawiciele:
Stefan F. Heidenreich (CEO)
Dr Ulrich Schmidt
Jesper Andersen
Ralph Gusko
Thomas Ingelfinger
Stefan De Loecker
Zhengrong Liu

5) Dostawa i dostępność towarów


Towary dostarczane są zgodnie z opisem w sklepie internetowym, z zastrzeżeniem nieznacznych rozbieżności dotyczących opakowania. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy podany przez klienta.

Czas dostawy na terenie Republiki Federalnej Niemiec wynosi 1-3 dni robocze. Nie realizujemy dostaw poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

6) Minimalna/maksymalna wartość zamówienia


Nie istnieje minimalna wartość zamówienia w przypadku towarów. Minimalna wartość zamówionego bonu podarunkowego wynosi 10,00 euro, natomiast maksymalna wartość bonu to 150,00 euro.

7) Warunki płatności

Wszystkie ceny podane są w euro, obejmują ustawowy podatek VAT, ale nie uwzględniają opłat za dostawę i przeładunek, które zostaną dodane do ceny. Obowiązują ceny ważne w dniu złożenia zamówienia.

Płatność można zrealizować za pomocą karty kredytowej (MasterCard lub Visa), konta PayPal, usługi Sofortüberweisung (błyskawiczny przelew bankowy) lub bonu. Nie akceptujemy gotówki ani czeków.

Karta kredytowa zostanie obciążona po wysłaniu towarów.

W przypadku płatności za pomocą konta PayPal lub usługi Sofortüberweisung (błyskawicznego przelewu bankowego) cena zakupu jest potrącana z konta z chwilą złożenia zamówienia.

W przypadku płatności bonem wartość zamówienia jest potrącana z bonu z chwilą złożenia zamówienia.

8) Dostawa

Towary dostarczamy wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Przesyłając towary na terytorium Niemiec, naliczamy stałą opłatę w wysokości 3,95 euro z tytułu dostawy i przeładunku zamówienia.

W przypadku bonów podarunkowych po potwierdzeniu zamówienia do użytkownika przesyłana jest osobna wiadomość e-mail z kodem bonu.

9) Informacje na temat unieważnienia

Prawo do unieważnienia

Użytkownik ma prawo unieważnić niniejszą umowę w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Termin unieważnienia upływa po czternastu dniach od dnia, w którym użytkownik albo wyznaczona strona trzecia, inna niż przewoźnik, fizycznie znalazła się w posiadaniu towarów.

Aby wykonać prawo do unieważnienia, należy poinformować nas o podjęciu decyzji o unieważnieniu niniejszej umowy i złożyć jednoznaczne oświadczenie woli, kontaktując się z nami w jeden z niżej opisanych sposobów. Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza unieważnienia, chociaż nie jest to konieczne.

Telefonicznie:
+49 (0) 40 55 40 33 40

Za pomocą poczty elektronicznej:
shop@nivea.de

Listownie pod adresem:
NIVEA Online Shop
Alte Ricklingerstr. 212
D-30823 Garbsen

Wzór formularza unieważnienia(Aby unieważnić umowę, należy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go do nas.)

     • Adresat: NIVEA Online Shop, Alte Ricklingerstr. 212, 30823 Garbsen, Adres e-mail: shop@nivea.de
     • Ja/My(*) niniejszym unieważniam/-y zawartą przeze mnie/przez nas(*) umowę dotyczącą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia poniższych usług (*)
    • Zamówiono dnia (*)/Otrzymano dnia (*)
    • Imię i nazwisko klienta(-ów)
    • Adres klienta(-ów)
    • Podpis klienta(-ów) (tylko w wypadku powiadomienia na piśmie)
    • Data(*) Usunąć, jeśli nie dotyczy.

____________________________________

Uznaje się, że termin unieważnienia został dotrzymany, jeśli użytkownik wysyła do nas pismo o wykonaniu swojego prawa do unieważniania przed upływem terminu unieważnienia.

Skutki unieważnienia

Unieważnienie niniejszej umowy nakłada na nas obowiązek zwrotu płatności, którą otrzymaliśmy od użytkownika, z uwzględnieniem opłat z tytułu dostawy i przeładunku (z wyłączeniem częściowego unieważnienia, jak również wszelkich kosztów dodatkowych wynikających z wyboru alternatywnej metody dostawy, która nie jest najbardziej oszczędną dostawą standardową oferowaną przez naszą firmę), bezzwłocznie i w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o unieważnieniu niniejszej umowy przez użytkownika. Płatność zostanie zwrócona w sposób zgodny z metodą płatności, za pomocą której użytkownik zapłacił za pierwotną transakcję sprzedaży, o ile wyraźnie nie uzgodniono innej metody. Nigdy nie pobieramy opłat operacyjnych z tytułu takiego zwrotu płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu płatności dopiero po otrzymaniu towarów lub dokumentu poświadczającego, że użytkownik dokonał zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Użytkownik zobowiązany jest odesłać towary niezwłocznie i w żadnym razie nie później niż po upływie czternastu dni od dnia, w którym poinformowano nas o unieważnieniu niniejszej umowy, na adres

NIVEA Online Shop
Schleefstr. 364
D-44287 Dortmund Prosimy uwzględnić nasze wytyczne dotyczące zwrotu towarów, które opisano w punkcie nr 10. Uznaje się, że termin został dotrzymany, jeśli towary wysłano przed upływem czternastu dni. Pokrywamy koszty zwrotu towarów.

Użytkownik zobowiązany jest jedynie zapłacić za wszelką utratę wartości towarów, o ile taka utrata wartości nastąpiła w wyniku obchodzenia się z towarami w sposób, który nie był niezbędny do oceny ich jakości, właściwości i funkcjonowania.

10) Instrukcje dotyczące zwrotu towarów

Umożliwiamy bezpłatny zwrot towarów w wypadku unieważnienia umowy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi zwrotów w celu ułatwienia nam realizacji procesu:

    1. Towary należy zwracać w oryginalnym opakowaniu.
    2. Użytkownik może wnioskować o zwrot, dzwoniąc pod numer +49 (0) 40 5540 3340 (opłata jak za połączenie stacjonarne) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem www.nivea.de/contact.
    3. Wypełniony formularz zwrotu należy przykleić na paczkę.
    4. Paczkę należy przesłać na poniższy adres:

    NIVEA Online Shop
    Schleefstr. 364
    D-44287 Dortmund
    
   5. Po otrzymaniu zwrotu prześlemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

11) Anulowanie

Użytkownik może anulować swoje zamówienie. Zamówienie można anulować, jeśli nie zostało jeszcze przesłane do Działu Logistyki. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki anulowanie zamówienia nie będzie już możliwe. Nie wpływa to jednak na prawo do unieważnienia.

Aby anulować zamówienie, należy zadzwonić pod numer +49 (0) 40 5540 3340 (opłata jak za połączenie stacjonarne) albo użyć formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem www.nivea.de/contact.

Należy podać numer zamówienia, który wysłaliśmy w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zaraz po otrzymaniu tego zamówienia.

12) Gwarancja

Ręczymy za najwyższą jakość naszych produktów. Niemniej prosimy o natychmiastowe porównanie i zestawienie dostarczonych towarów ze złożonym zamówieniem. Jeżeli odkryte zostaną dowolne oczywiste wady, na przykład uszkodzenie, awaria lub brak ilościowy, należy je bezzwłocznie zgłosić.

Telefonicznie:
+49 (0) 40 55 40 33 40
Za pomocą poczty elektronicznej:
shop@nivea.de

Wszystkie towary nabyte w naszym sklepie internetowym objęte są gwarancją ustawową. Jednakże artykuły spersonalizowane uznaje się za wadliwe jedynie jeśli nie są zgodne z aktualną technologią cyfrowego przetwarzania zdjęć lub jeśli zostały uszkodzone podczas transportu. Nie dotyczy to braków związanych z innym oświetleniem i/lub poziomem ostrości w stosunku do oryginalnego zdjęcia, ponieważ jest to związane z jakością obrazu na dostarczonym do nas zdjęciu.

13) Zastrzeżenie własności


Dostarczone towary pozostają własnością spółki Beiersdorf AG aż do uiszczenia pełnej płatności.

14) Korzystanie z przechowywanych danych/ochrona danych osobowych

Informacje na temat natury, zakresu i powodu gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych, które należy przekazać spółce Beiersdorf w celu realizacji umowy sprzedaży dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

15) Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Beiersdorf ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w wypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania.

Ponadto wyłącza się odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikające z zaniedbań, o ile nie złamano kluczowych zobowiązań umownych, których złamanie uniemożliwia zrealizowanie przedmiotu umowy, albo o ile nie naruszono zobowiązań, które muszą zostać właściwie i w pierwszej kolejności zrealizowane w celu wykonania umowy oraz na przestrzeganie których klienci mogą zazwyczaj liczyć. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Beiersdorf jest jednakże ograniczona do dających się przewidzieć, typowych szkód umownych zależnych od rodzaju towarów. Odnosi się to również do czynności podejmowanych przez naszych przedstawicieli prawnych lub wykonawców.

Wyżej opisane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń klienta wynikających z odpowiedzialności za produkt ani tych spowodowanych zgonem, urazem fizycznym lub uszczerbkiem na zdrowiu, jeśli spółka Beiersdorf wystawiła gwarancję lub jeśli doszło do nieuczciwego ukrycia uszkodzeń.