PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Gnieźnieńska 32.

Więcej informacji

INFORMACJE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod[at]beiersdorf.com.

Więcej informacji

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub reklamację. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego żeby odpowiedzieć na zapytanie lub rozpatrzeć reklamację. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu i rozpatrzenia reklamacji.

Podstawą przetwarzania danych w przypadku zapytania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO - realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora, natomiast w przypadku reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. 

Więcej informacji

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
a)    dane udostępniane w związku z zapytaniem – nie dłużej niż jest to konieczne do udzielania odpowiedzi;

b)    dane udostępniane w związku z wniesioną reklamacją – do czasu rozpatrzenia tej reklamacji;
Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

Więcej informacji

ODBIORCY

Udostępniamy Twoje dane usługodawcom, partnerom z wewnątrz i spoza Unii Europejskiej, którzy wspierają nas w zakresie wysyłania informacji, zapewniając przy tym odpowiednie gwarancje oraz bezpieczeństwo Twoich danych.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców Twoich danych osobowych to nasi zaufani partnerzy: agencja call center, firmy informatyczne oraz firma hostingowa. Odbioracmi danych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Więcej informacji

PRAWA

Przysługuje Ci prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b)    sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c)    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d)    żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, że ze względu na fakt, że Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
f)    przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Więcej informacji

INFORMACJE DODATKOWE

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.