plants in the sun

Wizja: neutralność klimatyczna

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

PRODUKCJA SUROWCÓW
PRODUKCJA SUROWCÓW
Ten etap cyklu życia produktu zaczyna się na etapie pozyskiwania zasobów z natury i kończy, gdy składniki produktów trafiają do zakładów produkcyjnych NIVEA.
PRODUKCJA
PRODUKCJA
Etap produkcji zaczyna się, gdy komponenty trafią do naszych zakładów produkcyjnych i kończy, gdy gotowy produkt opuszcza fabrykę.
DYSTRYBUCJA
DYSTRYBUCJA
Produkty są dystrybuowane do użytkowników i mogą być przechowywane w różnych punktach łańcucha dostaw. Etap dystrybucji obejmuje transport z fabryki do magazynów lub sklepów, a także transport do domu konsumenta.
ETAP UŻYWANIA
ETAP UŻYWANIA
Etap używania opisuje oczekiwany sposób stosowania produktu przez konsumenta. Stosowanie naszych produktów samo w sobie nie wiąże się z emisją CO2, ale czynności z tym związane już tak: przykładowo z energii generowanej do ogrzania wody, którą spłukuje się te produkty. Emisja CO2 generowana na etapie użytkowania produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego nie możemy brać jej pod uwagę przy procesie neutralizowania emisji.
KONIEC CYKLU ŻYCIA
KONIEC CYKLU ŻYCIA
Koniec cyklu życia produktu następuje, gdy produkt wraz z opakowaniem zostaje wyrzucony przez klienta i kończy się, gdy produkt wraca do natury jako odpad bądź trafia do cyklu życia innego produktu (na przykład poprzez recykling).

WIZJA: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Walka z postępującymi zmianami klimatycznymi jest najważniejszym wyzwaniem środowiskowym ludzkości. Dlatego właśnie NIVEA wyznaczyła ambitne cele klimatyczne dla całego koncernu, zgodne z najnowszymi badaniami nad klimatem. Cele te zakładają nie tylko znaczne obniżenie emisji CO2 w naszych zakładach produkcyjnych, lecz uwzględniają także redukcję emisji pośrednich związanych ze składnikami i materiałami opakowaniowymi, których używamy w produktach NIVEA.

Obniżając ogólną emisję – do 2025 r. będzie jej o 30% mniej w porównaniu z 2018 r. w całym łańcuchu wartości – NIVEA realizuje swój wkład w spowolnienie procesów globalnego ocieplenia. Jest to zgodne z wytycznymi niezależnych naukowców, którzy zalecają podobne działania, aby zapobiec katastrofalnym skutkom globalnego ocieplenia i wzrostowi temperatury o ponad 1,5°C.

W JAKI SPOSÓB NIVEA OPRACOWUJE PRODUKTY BARDZIEJ PRZYJAZNE DLA KLIMATU?

Pierwsze kroki w kierunku opracowania bardziej przyjaznych dla klimatu produktów pielęgnacyjnych wymagały określenia źródeł emisji CO2. Ślad węglowy produktów NIVEA mierzymy za pomocą analiz cyklu życia przy współpracy zewnętrznych ekspertów oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami naukowymi. Analizy te uwzględniają każdy etap cyklu życia produktów.

Na podstawie wyników analiz ustalamy środki umożliwiające redukcję śladu węglowego naszych produktów. Przykładem może być stosowanie zrównoważonych, certyfikowanych składników oraz wykorzystanie w naszych opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu.

POZNAJ POSZCZEGÓLNE ETAPY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

W 100% ZNEUTRALIZOWANE KLIMATYCZNIE PRODUKTY NIVEA

Idziemy o krok dalej: poza ograniczaniem emisji CO2 NIVEA równoważy pozostałą emisję wielu popularnych produktów poprzez certyfikowane projekty klimatyczne, dzięki czemu stają się one w 100% zneutralizowane klimatycznie.

W 2021 roku NIVEA wprowadziła pierwszą gamę produktów „zneutralizowanych” klimatycznie: Naturally Good Face Care. Postępując zgodnie z zasadą „mierz, ograniczaj i równoważ”, stale rozszerzamy asortyment produktów w 100% „zneutralizowanych” klimatycznie.

ODKRYJ GAMĘ „ZNEUTRALIZOWANYCH” KLIMATYCZNIE PRODUKTÓW POD PRYSZNIC

Nowe produkty pod prysznic NIVEA są jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska niż dotychczas:

  • Formuły tych produktów zawierają chroniące skórę olejki i witaminy, ponadto są wolne od mikroplastików, i w 98% biodegradowalne. 100% wykorzystanych w nich składników na bazie oleju palmowego (z nasion) jest pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł.
  • Opakowania są o 25% lżejsze niż wcześniej i produkowane w 97% z tworzywa PE pochodzącego z recyklingu (butelki nieprzezroczyste) lub PET (butelki przezroczyste). Lżejsze opakowania przekładają się również na mniejszą emisję zanieczyszczeń podczas transportu. Te usprawnienia prowadzą do ogólnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powiązanej z opakowaniami o 32%* – w oparciu o porównanie nowej i dotychczasowej butelki o pojemności 250 ml.
  • Produkty z tej linii są wytwarzane w centrum produkcyjnym w Berlinie, które od 2022 roku korzysta wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz z biogazu.
  • W celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla mających miejsce przy produkcji naszych produktów pod prysznic i do kąpieli wspieramy projekty klimatyczne w północnej Kenii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z ogólnym zarysem naszych projektów.

*Emisja CO2 niższa o 32% ze względu na wykorzystanie tworzyw sztucznych z recyklingu. W porównaniu z poprzednim opakowaniem wykonanym z pierwotnych tworzyw sztucznych.

W JAKI SPOSÓB NIVEA WSPOMAGA NATURALNĄ ABSORPCJĘ CO2

W 2022 roku napiszemy nowy rozdział historii dbałości marki NIVEA o klimat, wspomagając realizację certyfikowanych projektów klimatycznych, prowadzących do absorpcji CO2 w naturalny sposób, na przykład poprzez zalesianie.

Wybierając projekty klimatyczne, upewniamy się, że nasz wpływ na klimat jest rzeczywisty, wymierny, trwały i potwierdzony przez stronę trzecią. Osiągamy to przez współpracę ze specjalistycznymi organizacjami oraz udział wyłącznie w tych projektach, które są certyfikowane i regularnie audytowane w oparciu o zewnętrzne międzynarodowe standardy, takie jak Verified Carbon Standard (VCS) lub Gold Standard.

POZNAJ NASZE PROJEKTY KLIMATYCZNE

Sadzenie drzew oraz przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla to jedne z najprostszych czynności przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Jednak te projekty klimatyczne idą dalej: tworzą miejsca pracy, poprawiają jakość życia najbardziej potrzebującym oraz przywracają bioróżnorodność. Trzy z naszych bieżących projektów regeneracji lasów są realizowane w Ameryce Południowej.

Uruguay

Odbudowa lasu Guanaré w Urugwaju:

Obszary Guanaré objęte projektem od ponad 300 lat są pastwiskami dla bydła. Krajobraz wiejski we wschodnim Urugwaju jest zdominowany przez hodowlę zwierząt gospodarskich. Panują tu ograniczone możliwości zatrudnienia, złe warunki pracy i zanikająca bioróżnorodność. Projekt Guanaré Forest dotyczy sadzenia przede wszystkim drzew eukaliptusowych: powierzchnia projektu wynosi 21 000 hektarów i ponad 1000 linii wysiewu na hektar. W ten sposób wśród łąk powstaną zrównoważone tereny zalesione, a bydło nadal będzie mogło korzystać z pastwisk. Przywrócenie zadrzewienia odbuduje bioróżnorodność, pozwoli stworzyć zrównoważony łańcuch pozyskiwania drewna (zgodny ze standardem FSC) oraz ułatwi rozwój regionu.
Paraguay

Ponowne zalesianie w Paragwaju:

Od blisko 500 lat w Paragwaju zwiększana jest powierzchnia łąk i prerii do hodowli bydła, ponieważ głównym towarem eksportowym tego kraju jest wysokiej jakości wołowina. Wylesianie nie ominęło także amazońskich lasów deszczowych, dlatego też ponowne zalesianie tych obszarów stało się niezbędne, aby zmniejszyć wykorzystanie zasobów naturalnych Ameryki Południowej i ograniczyć emisję szkodliwych związków węgla do atmosfery. Projekt realizowany na wschodzie Paragwaju doprowadził już do zalesienia ponad 2700 ha ziemi, a na kolejne lata zaplanowano zalesienie kolejnych ponad 1100 ha. Projekt wspiera ponadto lokalne społeczności w Paragwaju. W jego ramach oferowane są uczciwe warunki zatrudnienia, wynagrodzenie i szkolenia dla pracowników, możliwości dla kobiet w celu wzmocnienia równości płci oraz usprawniona infrastruktura.
Columbia

Vichada – Kolumbia:

Projekt jest realizowany w niezwykle bioróżnorodnym dorzeczu rzeki Orinoko, w którym znajdują się dwa krytycznie zagrożone ekosystemy. Zadaniem projektu Puerto Carreño jest stworzenie adekwatnej komercyjnie alternatywy ekstensywnej hodowli bydła, przez którą większość objętego projektem obszaru uległa degradacji. W tym celu w ramach projektu prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia pokrywy leśnej, absorpcji i wychwytywania związków węgla oraz zrównoważonej produkcji drewna. Pod nadzorem lokalnych ekspertów ponad 200 lokalnych pracowników sadzi, pielęgnuje i wycina wyselekcjonowane natywne gatunki drzew na obszarze 3000 hektarów. Projekt spowodował zmianę sposobu użytkowania ziemi, przywracając jej zdrową funkcję pochłaniania dwutlenku węgla.
Columbia

Zrównoważona gospodarka użytkami zielonymi w Kenii

Węgiel nie gromadzi się jedynie w lasach na całym świecie, ale także w zdrowych glebach, które pobierają wodę i stają się fundamentem pod rozwój roślinności oraz siedliskiem dla niezliczonej liczby gatunków zwierząt. Ta naturalna równowaga jest jednak zakłócana, gdy ziemia jest stale i w sposób nieograniczony wykorzystywana do wypasu zwierząt. I tu właśnie zaczyna się nasz projekt klimatyczny obejmujący 2 miliony hektarów ziemi w północnej Kenii. Poprzez wprowadzenie bardziej zrównoważonych i rotacyjnych praktyk w zakresie wypasu zwierząt gleba ma czas, aby się zregenerować i pozostać w dobrej kondycji. Ta stosunkowo niewielka zmiana niesie ze sobą znaczące korzyści w zakresie ochrony klimatu i zachowania dobrostanu lokalnych społeczności: dzięki temu, że w glebie jest gromadzona większa ilość węgla, może ona także gromadzić więcej wody w czasie okresów suszy, co z kolei sprawia, że lokalne społeczności mogą lepiej przeciwdziałać efektom zmian klimatycznych i suszy.

 

Z punktu widzenia różnorodności biologicznej poprawa kondycji użytków zielonych i lepsze praktyki w zakresie wypasu mają pozytywny wpływ na zdrowie bydła i ekosystemów oraz stan siedlisk, w których żyją lokalne dzikie zwierzęta, w tym cztery gatunki endemiczne zagrożone wyginięciem: wschodni nosorożec czarny, zebra pręgowana, żyrafa siatkowana i oryks pręgoboki.

 

W zakresie dobrobytu lokalnych społeczności projekt pozwoli na zróżnicowanie źródeł dochodów społeczności, utworzenie nowych miejsc pracy i zakup potrzebnych towarów. Będzie miał także korzystny wpływ na rezerwaty, w których będzie wdrażany, poprzez zapewnienie wsparcia w realizacji konkretnych potrzeb, między innymi w zakresie dostępu do czystej wody i edukacji, budowy infrastruktury takiej jak internaty dla uczniów czy kwatery dla nauczycieli, a także nowej infrastruktury wodnej oraz budowy i utrzymania obiektów ochrony zdrowia.

PROCESY NEUTRALNE KLIMATYCZNIE DO 2030 ROKU

Zaangażowanie w ochronę planety i społeczności wpływa również na sposób, w jaki wytwarzamy kosmetyki NIVEA w naszych zakładach produkcyjnych. Od końca 2019 roku, wszystkie zakłady produkcyjne NIVEA są całkowicie zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. To zobowiązanie znacznie obniżyło naszą emisję CO2 związaną z energią. Chcemy jednak jeszcze bardziej ograniczać ślad węglowy, dążąc do tego, by do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną naszych procesów.

JEDNA SKÓRA. JEDNA PLANETA. JEDNA TROSKA.

Pragniemy być w 100% transparentni, dlatego chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w NIVEA. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie lub szukasz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy na stronę internetową naszej macierzystej firmy Beiersdorf poświęconą tematyce zrównoważonego rozwoju.